Intraneti i SMD me MS Sharepoint

Projektet e implementuara nga Komtel:

Implementimi i Sistemit për Menaxhimin e Dokumenteve (SMD) dhe Intranetit për Menaxhimin e Rrjedhës së Punës (Workflow) në Zyren e Auditorit e Përgjithshëm të Kosovës – ZAP, projekt i realizuar gjatë vitit 2014,

Implementimi i Intranetit për Bankën Credit Agricole Albania, projekt i realizuar gjatë vitit 2013,

Implementimi i Sistemit për Menaxhimin e Dokumenteve (SMD) dhe Intranetit për Menaxhimin e Rrjedhës së Punës në Zyren e Rregullatorit të Energjisë – ZRRE, projekt i realizuar gjatë 2009 – 2010.