Sisteme faturimi

Energji, ujësjellës dhe mbeturina

  • Sisteme billingu për industri të gjenerimit të energjisë, ujësjellësit dhe shërbimit të mbledhjes së mbeturinave me sistem të integuar të financave
  • IAMM – Sistem i integruar i matjes automatike për rrjeta 0.4kV në furnizim të rrymës elektrike