Sistemi i leximit online të të dhënave për fabrikën e ujit

Sistemi mundëson mostrimin dhe analizën e mostrave të ujit të papërpunuar dhe të përpunuar dhe paraqitjen online të rezlutateve në Fabrikën e ujit Shajkovc dhe në drejtorinë e KUR Prishtina.

Sistemi përbëhet prej:

  • Panelit të Senzorëve dhe Shndërruesve për marrjen dhe analizën e mostrave të ujit të papërpunuar (pH, turbiditeti, oksigjeni i tretur, përçueshmëria dhe nitrati) dhe ujit të përpunuar (pH, turbiditeti, nitrati, përçueshmëria, oksigjeni i tretur dhe klori).
  • Harduerit (Server, PC dhe pajijsja telekomunikuese)
  • Softuerit për monitorimin dhe ruajtjen e rezultateve të analizave të ujit

Kontraktori: Konzorciumi Komtel dhe Kon?ar (Kroaci)

Klienti: KUR Prishtina, Fabrika e ujit Shajkovc (Regional Water Supply Company Prishtina)

Brendet e pajisjes:

  • Endress and Hauser
  • PI
  • s::can Messtechnik
  • Kon?ar

Koha e implementimit 09/20109 – 11/2010