Sistemi informativ i burimeve njerëzore (HRIS)

Komteli ka bërë dizajnin, zhvillimin dhe implementimin e Sistemit Informativ të Burimeve Njerëzore (Human Resources Information System – HRIS) në institucionet, bankat dhe ndërmarrjet kryesore të Kosovës dhe regjionit. HRIS përbëhet prej moduleve si vijon:

  • Burimet Njerëzore
  • Rekrutimi
  • Vlerësimi i performancës
  • Vetëshërbimi i të punësuarve Lajmërimet
  • Trajnimet
  • Prezenca në punë
  • Pagat

Projektet e implementuara / në implementim janë:

HRIS dhe Pagat në Raiffeisen Bank Albania, 2016 – ongoing

HRIS dhe Pagat në KEP Trust, Prishtinë, Kosovë, 2016

HRIS dhe Pagat në NLB Bank Prishtinë, Kosovë, 2015

HRIS dhe Pagat në BpB Bank, Prishtinë, Kosovë, 2015

HRIS dhe Pagat në BEK Bank, Prishtinë, Kosovë, 2014

HRIS dhe Pagat në TEB Bank Prishtinë, Kosovë, 2010 – 2012

HRIS dhe Pagat në Bankën Qendrore të Kosovës, 2008 – 2009

HRIS në Ministrinë e Administratës Publike, 2008 – 2009

HRIS dhe Pagat në ProCredit bank Kosovo, 2008 – 2009

HRIS dhe Pagat në Raiffeisen Bank Kosovo, 2006 – 2007

HRIS dhe Pagat në katër Ndërmarrje të Ujësjellës / Kanalizimiit në Shqipëri (Durrës, Fier, Lezhë, Sarandë), 2005 – 2007

HRIS dhe Pagat në Radio Televizionin e Kosovës, 2003

HRIS dhe Pagat në KEK (Korporatën Energjetike të Kosovës), 2001 – 2002

Marrëveshjet e mirëmbajtjes së HRIS dhe Sistemiit të Pagave përtërihen me klientët në baza vjetore / periodike