Aplikacione ERP

Sistemi i integruar i kontabilitetit Financiar – FAS

Komtel ka dizajnuar, zhvilluar dhe implementuar Sistemin e Integruar të Kontabilitetit Financiar i cili përfshinë modulet si vijon:

  • Librin Kryesor
  • Mjetet Themelore
  • Depon,
  • Thesarin
  • Arkëtueshmëritë
  • Pagueshmëritë
  • Pagat,
  • Burimet Njerëzore
  • Kujdesin ndaj klientëve

Projektet e implementuara:

Sistemi i kompjuterizuar i kontabilitetit (CAS) për KOSTT 2012 – 2013

Sistemi i kompjuterizuar i kontabilitetit (CAS) për RTK (2003 dhe 2014 – version i ri)

Libri Kryesor për Trustin e Kursimeve Pensionale të Kosovës (2003 dhe 2015 – version i ri)

Sistemii i Kontabilitetit dhe faturimit (ABS) për 4 ndërmarrje të Ujësjellës – Kanalizimit në Shqipëri (Durrës, Lezhë, Fier dhe Sarandë) (2005 – 2007). Projekt I financuar dhe mbikëqyrur nga Banka Botërore

Sistemi I Kompjuterizuar I Kontabilitetit për Korporatën Energjetike të Kosovës (KEK) 2001 – 2002. Në partneritet me DATAMAT (Itali). Projekt I financuar dhe mbikëqyrur nga Agjencia Europiane e rindërtimit (EAR).

Sistemi I kompjuterizuar I Kontabilitetit për Minsitrinë e SHëndetësisë dhe QKUK (2003)