Kujdesi i klientëve dhe fakturimi

Kujdesi ndaj klientëve dhe faturimi (Customer Care and Billing – CCB) është aplikacion i dizajnuar, zhvilluar dhe implementuar nga KOMTEL. Aplikacioni CCB përbëhet prej moduleve dhe nënmoduleve si vijon:

 1. Menaxhimi i Konsumatorëve (klientëve),
 2. Faturimi,
 3. Menaxhimi i arkëtimit
 4. Menaxhimi i vërejtjeve dhe shkyçjeve.
 5. Barazimi i borxheve të konsumatorëve
 6. Menaxhimi i kamatave ndëshkuese
 7. Vlerësimi dhe segmentimi i konsumatorëve
 8. Ndërlidhja me Sistemin e Financave dhe kontabilitetit,
 9. Raportimi
 10. Opcionet shtesë (faturimi i përbashkët, vjetërsimi i borxhit, etj)
 11. Administrimi i aplikacionit

Ky sistem është implementuar në:
Korporatën Energjetike të Kosovës(KEK),
Kompanitë e Ujësjellës / Kanalizimit në Durës, Fier, Lezhë dhe Sarandë.