Projekte infrastrukturore

Komtel ofron një brez të gjërë të pajisjes dhe shërbimeve nga domeni I Teknologjisë së Informacionit dhe Telekomunikacionit (TIK):

Dizajni, furnizimi, instalimmi, integrimi dhe konfigurimi ,i pajisjes së TI, Telekomit dhe Softuerit Sistemor, Integrimi i pajisjes së TI dhe Telekomit me pajisjet automatike në sektorin e energjetikës, sistemeve speciale, BMS, Kontrollit kohor, Kontrollit të qasjes, etj,

Projektet e Implementuara:

Furnizimi, instalimi dhe konfigurimi I pajisjes së TI dhe Telekomit (serverët, blade serverët, pajisja e rrjetës, modulet e sigurisë, firewall-at, SAN switch-at) për Bankën Qendrore të Kosovës (07/2016)

Furnizimi, instalimi dhe konfigurimi I pajisjes së TI dhe Telekomit (serverët, blade serverët, pajisja e rrjetës, modulet e sigurisë, firewall-at, SAN switch-at) për Fondin Garantues të kredive të Kosovës. Projekt i finansuar nga USAID, 05/2016

Furnizimi, instalimi dhe konfigurimi I TI dhe të telekomit (serverët, data storage, firewall-at, router-at, switch-at) për BESA Security, 11/2015

Furnizimi, instalimi dhe konfigurimi i pajisjes së TI dhe Telekomit për Sistemin e E-Prokurimit (për Ministrinë e Fiancave dhe KRPP), 11/2015

Furnizimi, instalimmi dhe konfigurimi I Sistemit të video-vëzhgkimit dhe video-menaxhimit (CCTV), Kontrollit kohor, Kontrollit të Qasjes, Alarmit kundër vjedhjes, Sistemit të Detektimit të zjarrit dhe Alarmimit, Centralit telefonik në ndërtesat administrative dhe sallat e prodhimit të Industrisë Metalike të Kosovës (IMK), 11/2015

Furnizimi, Instalimi dhe Konfigurimi i Serverëve, Licencave të Sistemit Operativ, rrjeës LAN dhe UPS për Industrinë Metalike të Kosovës (IMK), 10/2015

Furnizimi me terminale të kontrollit kohor dhe kontrollit të qasjes (iGuard) për Korporatën Energjetike të Kosovës (KEK) 06/2015

Furnizimi dhe instalimi i projektorëve për Sektorin e Edukimit të Kosovës. Projekt i financuar dhe menaxhuar nga Bashkimi Europian, 12/2014

Furnizimi me terminale të kontrollit kohor dhe kontrollit të qasjes (iGuard) për Korporatën Energjetike të Kosovës (KEK) 10/2014

Furnizimi, instalimi dhe komisionimi i terminaleve të kontrollit kohor dhe kontrollit të qasjes (iGuard) për Radio Televizionin e Kosovës (RTK) 09/2014

Furnizimi, instalimi dhe konfigurimi I harduerit për realizimin e domenit të Interkoneksionit KOSTT – OST, KOSTT 07/2014

Furnizim me harduer të TI për Operatorin Kosovar të Sistemit, tranmisionit dhe tregut (KOSTT), 07/2014

Furnizimi, Instalimi dhe komisionimi I pajisjes së TI për Agjencinë Kosovare të produkteve medicinale, 07/2014

Furnizimi i pajisjes së Telekomit për Zyrën e Prokurorit të Shtetit të Kosovës, 06/2014

Furnizimi me pajisje të TI për bankën Qendrore të Kosovës (BQK), 05/2014

Furnizimi me terminale të kontrollit kohor dhe kontrollit të qasjes (iGuard) për Korporatën Energjetike të Kosovës (KEK) 04/2014

Furnizim me harduer për Operatorin Kosovar të Sistemit, tranmisionit dhe tregut (KOSTT), 01/2014

Furnizimi, instalimi dhe konfigurimi i Sistemit VINGCARD – softuerit, bravave, sefave dhe minibareve për Hotelin Classico, Prizren, Kosovë, 02/2014

Furnizimi me firewall-a Palo Alto për ASECO SEE, 01/2014

Furnizimi me kompjuterë, laptopë, UPS për Agjencinë Kosovare të Produkteve Medicinale, 12/2013

Furnizimi, instalimi, konfigurimi dhe komisionimi serverëve, hard disqeve dhe njësive për shpërndarjen e energjisë (PDU) për Sistemin e faturimit të VALA-s, 07/2013, XELEX, SHBA

Furnizimi, montimi dhe instalimmi i hard disqeve për serverët IBM të Bankës Ekonomike (BEK), 05/2013

Furnizimi me harduer të TI, instalimi, garancioni dhe mirëmbajtja e pajisjes së TI të Sistemit të faturimit të VALA-s, 12/2012, XELEX, SHBA

Furnizim me harduer dhe serverë për Operatorin Kosovar të Sistemit, tranmisionit dhe tregut (KOSTT), 03/2013

Furnizimi, instalimi, konfigurimi dhe komisionimi I pajisjes së TI për Gazetën Zyrtare të Kosovës, 11/2012. Project I financuar dhe mbikëqyrur nga USAID.

Furnizimi me pajisje të TI për Ministrinë e Administratës Publike (MAP), 10/2012

Mirëmbajtja dhe servisimi I shtypësave të kartelave për Ministrinë e Administratës Publike (MAP), 07/2012

Furnizimi me pajisje të TI për Operatorin Kosovar të Sistemit, tranmisionit dhe tregut (KOSTT), 06/2012

Furnizimi me pajisje të TI (HP kompjuterë) për Banka Kombëtare Tregtare, Kosovë (BKT) 10/2011

Furnizimi me pajisje të TI (HP serverë) për bankën NLB Prishtina, 07/2011

Furnizimmi me pajisje të TI (HP blade serverë) për Gjykatën Kushtetuese të Kosovës (faza e dytë e digjitalizimit të GJKK), 07/2011

Furnizimmi me pajisje të TI (HP serverë) për Bankën Qendrore të Kosovës (BQK) 06/2011

Furnizimi me pajisje të TI dhe ri-ndërtimi I dhomës së serverëve në Gjykatën Kushtetuese të Kosovës (faza e parë e digjitalizimit të GJKK), 10/2010

Furnizimi me pajisje të TI për Aeroportin Ndërkombëtar të Prishtinës, 08/2010

Furnizimi me pajisje të TI për Zyrën e Kryeministrit të Kosovës (ZKM), 04/2010

Mirëmbajtja dhe servisimmi i pajisjes së harduerit të Miniistrisë së Administratës Publike (MAP), 12/2009

Furnizimi me pajisje të TI dhe Telekomit për Qendrën e Sistemit automatik të leximit të njehsorëve të energjisë elektrike të Centraleve të maqedonisë (ELEM), 09/2009

Furnizimi me pajisje të TI për Missionin e OSCE në Kosovë, 01/2009