Economic Data Processing System

Projekti ka për qëllim ngritjen e një sistemi  me anë të të cilit të dhënat të cilat merren nga institucione të ndryshme qeveritare dhe publike të centralizohen në një bazë të dhënash të vetme nga e cila pastaj do të mund të përpilohen raporte të ndryshme sipas kërkesave të MF.

Sistemi si rezultat i këtij projekti do të ushqehet me të dhëna nga institucionet relevante dhe ky shkëmbim i të dhënave të jetë sa më automatik i mundshëm.

Implementation of software application for Capacity Building, Managing and Processing of the Economic Data for Ministry of Finance, 2015