Avancimi i sistemit SCADA EMS në KOSTT

Komtel Project Engineering, në partneritet me Alstomin po punon në avansimin e sistemit SCADA EMS në KOSTT. Projekti përfshin:

  • Integrimin e një nënstacioni të ri dhe të hyrjeve të reja në sistemin SCADA EMS të KOSTT-it
  • Implementimin e të gjitha ndryshimeve në sistemin e transmisionit të KOSTT-it (pajisjet TL, TM, largpërçuesit, pajisjet sekondare)
  • Integrimin në sistemin SCADA EMS të KOSTT-it të operatorëve të transmisionit të Maqedonisë (MEPSO) dhe Serbisë (EMS)
  • Implementimin e kufirit të ri mes KOSTT-it dhe KEDSit
  • Avansimi dhe mirëmbajtja e softuerit dhe harduerit

2014 – vazhdon