Sistemi i matjes KOSTT ITSMO

Komtel, në partneritet me kompaninë Kon?ar, ka implementuar sistemin e matjes në distancë për operatorin kosovar të sistemit të transmisionit KOSTT në Nënstacionin kufitar 110/35kV. Projekti ka përfshirë:

  • Projektimin dhe implementimin e Qendrës për Matje në Distancë të bazuar në teknologjinë Landis & Gyr ,
  • Furnizimin, montimin, instalimin, konfigurimin e harduerit, softuerit dhe rrjetit telekomunikues të sistemit automatik të leximit,
  • Furnizimin, montimin, instalimin e transformatorëve të kombinuar CT/VT,
  • Furnizimin, montimin, instalimin, parametrizimin e matësve digjital dhe integrimin e tyre në sistemin AMR.
  • Asemblimin e paneleve matëse, instalimin dhe konfigurimin e pajisjeve komunikuese
  • Punët e instalimit elektrik dhe telekomunikues,
  • Punë të vogla ndërtimore dhe mekanike
  • Krahas sistemit AMR të implementuar në qendrën e KOSTTit në Prishtinë, projekti ka përfshirë edhe punë në të gjitha nënstacionet e KOSTTit në mbarë Kosovën.
  • Trajnimin, dhe përpilimin e dokumentimit sipas ndërtimit

Viti: 2008 – 2010