Rehabilitimi i NS Ferizaj 1 dhe Gjilani 1 ana 36kV

Projekti ka përfshirë projektimin, furnizimin, montimin, leverimin, instalimin, konfigurimin, testimin dhe komisionimin e:

  • Pajisjeve TL dhe TM
  • Kioskut përmbledhës me backup BCU-s
  • Punëve inxhinierike ndërtimore dhe mekanike në themele dhe konstrukcione metalike të pajisjeve TL dhe TM, kanale të reja të kabllove, rrugë, porta, gardhe dhe ndriçim
  • Separatorëve të rinj të vajit.

2016 – vazhdon